هوش

آموزشهای کودکانه

برنامه های آینده

سخن مدیریت

modire

موسسه تخصصی پایش هوش و اندیشه کودک و نوجوان
 “سرزمین فکر”
 با هدف پرورش ابعاد چندگانه هوش
 برای کودکان و نوجوانان

 

طراحی محتوای آموزشی دوره ها به صورت اختصاصی برای کودکان موسسه  بر اساس بازیها و فعالیتهای هدفمند متناسب با سن و تواناییهای

هر کودک بر اساس مراجع روز دنیا

بازی بهترین شیوه آموزش برای کودک پیش از دبستان